Επικοινωνία

Τηλεφωνική επικοινωνία μέχρι 8/7/2016 στο τηλέφωνο 2310995046, και ώρες 11:00 - 13:00 με την κα Μαρία Χατζηπαράσχη

Ηλεκτρονική διεύθυνση info-learntech@nured.auth.gr