Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών(ΔΔΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής -Τεχνολογίες Μάθησης»,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της απόφασης αυτής.Επισπεύδον θα είναι το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ, το οποίο αναλαμβάνει και τη  διοικητική υποστήριξη του ΔΔΠΜΣ.