Στόχοι του Δ.Δ.Π.Μ.Σ

Το προτεινόμενο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει:

α) να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας όπου απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τεχνολογιών μάθησης.

β) να εξειδικεύσει σε εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας άτομα που θα στελεχώνουν δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

γ) να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τα ΑΕΙ και θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.

δ) να καταστήσει τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ικανούς και ικανές να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στη σκέψη και την επαγγελματική τους εξάσκηση, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τόσο στον ευρωπαϊκό  χώρο, όσο και παγκοσμίως.