Έμφαση στην Ερευνητική Δραστηριότητα

Στο σχεδιασμό του Διαπανεπιστημιακού–Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δίνεται+-- ιδιαίτερη έμφαση στην εργαστηριακή έρευνα, στην εκπόνηση ερευνητικού project, στην  πρακτική άσκηση με στοχευμένη απασχόληση και  στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  με ερευνητικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα:

Α’ Εξάμηνο

Τέσσερα (4) Μαθήματα (επιλογή από προσφερόμενα)  6 ECTS/μάθημα x 4= 24 ECTS

Εργαστηριακή έρευνα  6 ECTS

 

Β’ εξάμηνο

Δύο (2) Μαθήματα (επιλογή από προσφερόμενα)  6 ECTS/μάθημα x 2= 12 ECTS

Εκπόνηση ερευνητικού project 18 ECTS

 

Γ’ Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση με στοχευμένη απασχόληση 30 ECTS

  • σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης
  • σε συνεργαζόμενους φορείς
  • σε εταιρείες και επιχειρήσεις

 

Δ’ Eξάμηνο

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  με ερευνητικό χαρακτήρα 30 ECTS