Προκήρυξη

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ
Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΔΠΜΣ)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ»

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και

3. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

(ΦΕΚ 1057/5.6.2015)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για το Ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017

 

Το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – Τεχνολογίες Μάθησης» πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

 

Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών και θεωρητικών σπουδών. Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα (120 ECTS). Συνολικός αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών: σαράντα πέντε (45). Eπιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους από τις 15 Μαϊου έως και την 20η Ιουλίου 2016, ακολουθώντας το σύνδεσμο http://learntech.web.auth.gr/learntech/

 

Στην ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf σε μορφή zip μέγιστου μεγέθους 12ΜΒ) τα ακόλουθα: 1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας  (ευκρινές όχι επικυρωμένο) 2. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) (ευκρινές όχι επικυρωμένο) Επισήμανση:  Οι υποψήφιοι/ες που δεν  είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου επισυνάπτουν  Υ.Δ. 1599/86 στην οποία αναγράφεται ότι δεσμεύονται για να  καταθέσουν  το πτυχίο έως και την 31η Αυγούστου 2016. 3. Βιογραφικό σημείωμα (μέγιστη έκταση 5 σελίδων) 4. Την/τις πτυχιακή/ές εργασία/ες τους (αν έχουν εκπονήσει) 5. Τις τρεις από τις πιο αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις τους (αν υπάρχουν) 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην αγγλική γλώσσα * * Oι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην αγγλική γλώσσα θα εξεταστούν γραπτά. Η εξέταση διαρκεί  περίπου μιάμιση ώρα και περιλαμβάνει μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική κειμένου μικρής έκτασης, με θεματολογία από τις τεχνολογίες μάθησης και απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης  στην αγγλική. Η επιτυχία στην εξέταση αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής. Να σημειωθεί επίσης ότι οι απαιτήσεις υψηλού επιπέδου γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα πηγάζουν τόσο από την αναγκαιότητα μελέτης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας κατά την εκπόνηση των εργασιών όσο και από το γεγονός ότι  μέρος των μαθημάτων διεξάγεται στην αγγλική ( αλλοδαποί διδάσκοντες).

Οι επιτυχόντες/ούσες είναι υποχρεωμένοι/ες,προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν: 1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) 2. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας(εφόσον το έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά για μοριοδότηση). Επιτυχών/ούσα, ο/η οποίος/α δε θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο/η πρώτος/η επιλαχών/ούσα στη σειρά κατάταξης. 

Διαδικασία Επιλογής Η διαδικασία επιλογής για όλους τους υποψηφίους περιλαμβάνει: 1. γραπτή online εξέταση διάρκειας περίπου 20 λεπτών. Η θεματολογία των ερωτήσεων περιλαμβάνει τα πεδία: α. θεωρίες μάθησης β. τεχνολογίες μάθησης γ. Ειδικά Θέματα στην περιοχή των Massive Open Online Courses (MOOC), των Ψηφιακών Παιχνιδιών (Digital Games) και των Learning Management Systems (LMS). 2. συνέντευξη σύντομης διάρκειας  Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων (Δείτε αναλυτικά στο αρχείο της Προκήρυξης)

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με:

e-mail: info-learntech@nured.auth.gr

Τηλέφωνο: 2310 995046 ώρες 11.00 - 13.00 με την κ. Μαρία Χατζηπαράσχη, μέχρι 8 Ιουλίου

Η Διευθύντρια του ΔΔΠΜΣ  
Μελπομένη Τσιτουρίδου 
καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ