Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΔΠΜΣ)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ»

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και

3. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

(ΦΕΚ 1057/5.6.2015)

 

Κλικ εδώ για την Αίτηση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΔΔΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – Τεχνολογίες Μάθησης» πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών και θεωρητικών σπουδών. Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα (120 ECTS). Συνολικός αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών: σαράντα πέντε (45).

Eπιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους από τις 22 Ιουνίου έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2017, ακολουθώντας το σύνδεσμο http://learntech.web.auth.gr/learntech/node/17

Στην ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf σε μορφή zip μέγιστου μεγέθους 12ΜΒ) τα ακόλουθα:

  1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας  (ευκρινές όχι επικυρωμένο)
  2. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) (ευκρινές όχι επικυρωμένο)

Επισήμανση:  Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου επισυνάπτουν  Υ.Δ. 1599/86 στην οποία αναγράφεται ότι δεσμεύονται  για να καταθέσουν  το πτυχίο έως και την 31η Αυγούστου 2017.

  1. Βιογραφικό σημείωμα (μέγιστη έκταση 5 σελίδων)
  2. Την/τις πτυχιακή/ές εργασία/ες  τους (αν έχουν εκπονήσει)
  3. Τις τρεις από τις πιο αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις τους (αν υπάρχουν)
  4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην αγγλική γλώσσα *

* Oι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην αγγλική γλώσσα θα εξεταστούν γραπτά.Η εξέταση διαρκεί  περίπου μιάμιση ώρα και περιλαμβάνει μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική κειμένου μικρής έκτασης, με θεματολογία από τις τεχνολογίες μάθησης και απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης  στην αγγλική. Η επιτυχία στην εξέταση αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής. Να σημειωθεί επίσης ότι οι απαιτήσεις υψηλού επιπέδου γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα πηγάζουν τόσο από την αναγκαιότητα μελέτης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας κατά την εκπόνηση των εργασιών όσο και από το γεγονός ότι  μέρος των μαθημάτων διεξάγεται στην αγγλική ( αλλοδαποί διδάσκοντες).

Οι επιτυχόντες/ούσες είναι υποχρεωμένοι/ες,προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν:

  1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
  2. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας(εφόσον το έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά για μοριοδότηση).

Επιτυχών/ούσα, ο/η οποίος/α δε θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο/η πρώτος/η επιλαχών/ούσα στη σειρά κατάταξης.

Η διαδικασία επιλογής για όλους τους υποψηφίους περιλαμβάνει:

  1. συνέντευξη με παρουσίαση διάρκειας πέντε λεπτών ενός θέματος από τα πεδία: α. θεωρίες μάθησης ή β. τεχνολογίες μάθησης. Το θέμα επιλέγεται από πριν από τον/την υποψήφιο/α.Να σημειωθεί ότι το θέμα που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και όχι γενικό και να αφορά τη σύνδεση των θεωριών μάθησης με τις τεχνολογίες μάθησης. Η παρουσίαση γίνεται με την παράλληλη χρήση διαφανειών (μέγιστος αριθμός διαφανειών 6 ) που έχει ετοιμάσει ο/η υποψήφιος/α και παραδίδει στην επιτροπή σε ψηφιακή μορφή πριν από την έναρξη της συνέντευξης.
  2. αξιολόγηση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου (ανεξάρτητα από την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην αγγλική γλώσσα). Ο/η υποψήφιος/α καλείται να γράψει περίληψη του κειμένου που θα του δοθεί και να απαντήσει σε ερωτήσεις ανάπτυξης στα ελληνικά. Να σημειωθεί ότι θα αξιολογηθούν ειδικότερα οι γνώσεις του στο πεδίο των τεχνολογιών μάθησης και η κριτική προσέγγιση αυτών.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

1. Κατανόηση αγγλικού επιστημονικού κειμένου

10.0 (μέγιστο)

2. Προφορική εξέταση – παρουσίαση

8.0 (μέγιστο)

3. Συνέντευξη

4.0 (μέγιστο)

4. Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου (από 5.00- 6.49 «καλώς»: 1 μόριο, από 6.50- 8.49 «λίαν καλώς»: 3 μόρια, από 8.50- 10.00 «άριστα»: 5 μόρια)

5.0(μέγιστο)

5. Πτυχιακή (διπλωματική) εργασία

5.0

6. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ

4.0

7. Μεταπτυχιακός τίτλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μάστερ)

3.0

8. Διδακτορικό

6.0

9.Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (κατά προτεραιότητα στην αγγλική και με impactfactor³0.5) και πρακτικά συνεδρίων(κατά προτεραιότητα διεθνών).

5.0 (μέγιστο)

Μέγιστο Σύνολο Μορίων

50.0

 

Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο/η υποψήφιος/α να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον δέκα (10) μόρια στην κατανόηση αγγλικού επιστημονικού κειμένου και στην προφορική εξέταση – παρουσίαση. Με την περάτωση της αξιολόγησης, σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοψηφήσαντες.

Με την περάτωση της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στη γραμματεία, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ, η σειρά κατάταξης των υποψηφίων (με βάση την αναλυτική βαθμολογία τους) καθώς και οι τελικοί επιτυχόντες.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες της διαδικασίας επιλογής, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 11 έως 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Όλοι και όλες οι επιτυχόντες/ούσεςανεξαρτήτως τρόπου εισαγωγής καταβάλλουν παράβολο εγγραφής 200€ ανά εξάμηνο φοίτησης.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με:

 

e-mail

Info-learntech@nured.auth.gr

 

 

τηλέφωνο

2310 995046 ώρες 11.00 – 13.00

με την κ. Μαρία Χατζηπαράσχη

 

Μέχρι 14 Ιουλίου

ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ http://learntech.web.auth.gr/

ΔΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής Τεχνολογίες Μάθησης»

Συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις

                                                                                               

Η Διευθύντρια του ΔΔΠΜΣ

 

 

                                                                                                Μελπομένη Τσιτουρίδου

                                                                                                καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ